10 เม.ย. 57 โครงการความร่วมมือสหกิจศึกษานานาชาติ (ดร.เลขา ไชยสร)